Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www. twigi.sk, ktorého prevádzkovateľom je Krivdová Zdenka – Twigi, so sídlom Západný rad 3773/22, 811 04 Bratislava IČO 17356849 , IČ DPH SK1020158414, zapísané v Živnostenskom registri Obvodný úrad Bratislava , číslo : 101 - 4049 Email: : twigishop.sk@gmail.com ,

tel. 0905 610 346

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej.Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964Z.z.,občiansky zákoník, zákonom č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z.z. v platnom znení.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu , ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www. twigi.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „Do košíka „. V košíku zákazník zvolí spôsob platby, vyplní doručovaciu adresu, email, telefón a potvrdí objednávku.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www. twigi.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. V prípade otázok, alebo pomoci kontaktujte našu zákaznícku linku : +421 905 610 346

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.twigi.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho a zašle kupujúcemu platobné údaje (číslo účtu, variabilný symbol, SWIFT, IBAN).

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.

Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. V cenách nie su zahrnuté dopravné náklady.

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné....), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Platobné podmienky

Kúpnu cenu môže kupujúci zaplatiť :

  • prevodom na účet – zákazníkovi budú zaslané podklady k platbe na

zadaný email. Na zaplatenie máte čas 5 dní. Ak po 5 dňoch platba

nedorazí , Vaša objednávka bude stornovaná.

  • platobnou kartou

Platobné údaje / Bankdaten :

Číslo účtu : 2624012631/1100

IBAN : SK 8411000000002624012631

SWIFT:TATRSKBX

Bank name and adresse of bank :

Tatra banka , a.s.,

Hodžovo námestie 3, Bratislava, Slovakia

Fio banka :

Číslo účtu: 2400553690/8330

Rezervácia

Tovar je rezervovaný pri platbe prevodom na účet na dobu 5 dní.

Dodacie podmienky

Tovar máme na sklade. Až po prijatí potvrdzujúceho mailu objednávky od predajcu treba urobiť úhradu a  po prijatí platby je do 72 hodín tovar odoslaný. V prípade, že tovar sa vyrába( ručná maľba), je kupujúci oboznámený s dĺžkou dodania vopred .

K našim 72 hodinám je nutné pripočítať si ešte 1 – 3 pracovné dni, ktoré na doručenie bude potrebovať pošta.

Tovar je doručovaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., ako poistená zásielka (formou listu/balíka).

Osobné prevzatie na adrese : Obchod Twigi, Klariská 7, 811 03 Bratislava, platba vopred na účet. Po prijatí platby, bude kupujúci oboznámený cez mail, kde a v akých časoch si môže tovar vyzdvihnúť .

Cena za dopravu pri objednávke v hodnote do 20 eur v rámci SR je 2,50 EUR

Cena za dopravu pri objednávke v hodnote nad 20 eur v rámci SR je 5 EUR

Cena za dopravu do ČR a ostatných krajín EU pri jednej objednávke je 9 EUR

Osobné prevzatie je bez poplatku.

Predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom daňový doklad – faktúru – ktorá slúži zároveň ako záručný list.

Stane sa, že zákazník nedostane oznámenie od Slovenskej pošty o doručení zásielky – naša firma nenesie žiadne následky za neoznámenie pošty – čím neručíme za vrátenie zásielky. Ak Vám oznámenie o doručení zásielky nebolo doručené ani po 4 dňoch od zaslania nášho emailu s podacím číslom Vašej zásielky o expedícii tovaru, treba kontaktovať a reklamovať zásielku na Vašej dodacej pošte.

Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným doručením v plnej výške.

Záruka, záručný list

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou ( záručný list ). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Záručný list obsahuje označenie predávajúceho ( meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie a pod..

Zhoda s kúpnou zmluvou

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

Reklamácia a jej uplatnenie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaná vec pri prevzatí kupujúcim.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezzávadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania ( odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie ) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní od dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

V prípade uplatnenia reklamácie, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe

( prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho :

Krivdová Zdenka – Twigi

Klariská 7

811 03 Bratislava

email: twigishop.sk@gmail.com

telefon : 0905 610346

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, zníženú o manipulačný poplatok, prevedenú na účet kupujúceho, uvedený vo formulári.

Kupujúci je povinný odoslať tovar , ktorý je predmetom vrátenia kompletný, nepoužitý, nepoškodený, nesmie javiť známky používania, všetky štítky a cenovky musia byť na pôvodnom mieste, nesmú byť z tovaru odstránené. K tovaru musí byť priložený riadne vyplnený formulár spolu s dokladom o zaplatení (faktúrou).Kupujúci zašle tovar na adresu prevádzky predávajúceho :

Krivdová Zdenka – Twigi

Klariská 7

811 03 Bratislava

Vraciame peniaze len prevodom na účet. Predávajúci si vyhradzuje právo nepreberať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú :

  • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

 

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na email twigishop.sk@gmail.com. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je dostupná kupujúcemu.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www. twigi.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 5.5.2014



Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM